Τι προβλέπεται για όσους έχουν σχέση ορισμένου χρόνου σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και εκπαιδευτικούς

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ καθώς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τον βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας τους.
Σε κάθε βαθμό θεσπίζονται
μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) στα οποία ο υπάλληλος εξελίσσεται. Τα ΜΚ χορηγούνται ανά διετία με εξαίρεση των βαθμών Β’ και Α’, τα οποία χορηγούνται ανά τριετία. Η εξέλιξη των υπαλλήλων στα ΜΚ γίνεται αυτοδίκαια με την παρέλευση του ανωτέρω οριζόμενου χρόνου. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που από τις εκθέσεις αξιολόγησης προκύπτει ότι ο υπάλληλος δεν έχει επιτύχει την υλοποίηση της προβλεπόμενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον 50% για δύο συνεχή χρόνια, δεν εξελίσσεται μισθολογικά έως ότου επιτύχει το ώς άνω ελάχιστο ποσοστό.
Τα μισθολογικά κλιμάκια κάθε βαθμού, πέραν του βασικού μισθού που αντιστοιχεί σε αυτόν, είναι τα εξής:
α) Βαθμός Ε’: 2 ΜΚ για τις κατηγορίες ΠΕ και TE, 3 ΜΚ για την κατηγορία ΔΕ και 5 ΜΚ για την κατηγορία ΥΕ.
β) Βαθμός Δ’: 3 ΜΚ για τις κατηγορίες ΠΕ και TE, 4 ΜΚ για την κατηγορία ΔΕ και 6 ΜΚ για την κατηγορία ΥΕ.
γ) Βαθμός Γ’: 4 ΜΚ για τις κατηγορίες ΠΕ και TE και 5 ΜΚ για την κατηγορία ΔΕ.
δ) Τα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού Γ’ της ΥΕ κατηγορίας και των βαθμών Β’ και Α’ των λοιπών κατηγοριών καλύπτουν το σύνολο του εργασιακού βίου του υπαλλήλου μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του από την υπηρεσία.
Με τη βαθμολογική προαγωγή ο υπάλληλος λαμβάνει τον βασικό μισθό του νέου βαθμού ή του μικρότερου ΜΚ του βαθμού αυτού, ο οποίος είναι υψηλότερος από τον βασικό μισθό που κατείχε πριν την προαγωγή του.
Ο εισαγωγικός μηνιαίος βασικός μισθός του βαθμού ΣΤ’ της ΥΕ κατηγορίας προσωπικού ορίζεται σε 780 ευρώ. Οι εισαγωγικοί μηνιαίοι βασικοί μισθοί των υπόλοιπων κατηγοριών προσωπικού προσδιορίζονται με βάση τον μισθό της προηγούμενης παραγράφου, πολλαπλασιαζόμενο με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενοι στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
Οι βασικοί μισθοί των λοιπών βαθμών όλων των κατηγοριών διαμορφώνονται ως εξής:
Α. Του βαθμού Ε’ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού ΣΤ’ σε ποσοστό 10%.
Β. Του βαθμού Δ’ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Ε’ σε ποσοστό 15%.
Γ. Του βαθμού Γ’ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Δ’ σε ποσοστό 15%.
Δ. Του βαθμού Β’ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Γ’ σε ποσοστό 20%.
Ε. Του βαθμού Α’ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Β’ σε ποσοστό 10%.
Οι βασικοί μισθοί των ΜΚ των βαθμών διαμορφώνονται ως εξής:
α) Του πρώτου ΜΚ κάθε βαθμού και κατηγορίας με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού αυτού κατά 2%.
β) Του κάθε επόμενου ΜΚ με προσαύξηση του βασικού μισθού του προηγούμενου μισθολογικού κλιμακίου σε ποσοστό ίδιο με αυτό που ορίζεται στην προηγούμενη περίπτωση.
Οι βασικοί μισθοί που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
Για τη μισθολογική εξέλιξη στα ΜΚ του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, καθώς και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών λαμβάνεται υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι 7 έτη.
Οι θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης – ΠΕ, TE, ΔΕ και ΥΕ – κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς, κατά φθίνουσα σειρά, ως εξής:
Βαθμός Α’
Βαθμός Β’
Βαθμός Γ’
Βαθμός Δ’
Βαθμός Ε’
Βαθμός ΣΤ’.
Εισαγωγικός βαθμός για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης προσωπικού είναι ο ΣΤ’ και καταληκτικός, ο Α’ για την ΠΕ και TE κατηγορία, ο Β’ για τη ΔΕ και ο Γ’ για την ΥΕ.
Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα στα οποία είναι δυνατόν κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν κατατάσσονται ως δόκιμοι στον βαθμό Δ’.
Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν κατατάσσονται ως δόκιμοι στον βαθμό Ε’.
Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατατάσσονται ως μόνιμοι στον βαθμό Δ’. Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), με την αποφοίτησή τους, θεωρείται ως χρόνος επιτυχούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: