ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ὑπ’ ἀριθμ.3

 Πρός   Τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες   καί τό Φιλάγιο Πλήρωμα   τῆς καθ᾿ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως      Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,Μέ θλίψη πολλή καί συνοχή ψυχῆς ἀπευθύνομαι τόσο στόν εὐαγῆ Ἱερό μας Κλῆρο, ὅσο καί στό Φιλάγιο Πλήρωμα τῆς καθ’ Ἡμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας, κατόπιν τῶν τελευταίων ἐξελίξεων περί τῆς διαδόσεως τοῦ COVID– 19, τοῦ λεγομένου Κορωναϊοῦ καί στήν εὐλογημένη Πατρίδα μας. Ἐκφράζω ὡς Πνευματικός Πατέρας σας τήν πλήρη συμπαράστασή μου, τόν στηριγμό καί τήν ἀγάπη μου σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως, εἴτε ἤδη πληγέντες ἀπό τή φοβερή πανδημία εἴτε μή!Ἀδελφοί, Στῶμεν Καλῶς! Εἶναι ὥρα γιά ἑνότητα, εἶναι ὥρα γιά προσευχή, εἶναι ὥρα γιά “κένωση”, ταπείνωση ἐσχάτη δηλαδή, εἶναι ὥρα γιά μετάνοια κυρίως καί ἀπόλυτο ὑπακοή στούς ὑπεύθυνους γιά τήν περιστολή καί τήν καταστολή τοῦ λοιμοῦ!   Ἡ Ἐκκλησία ξεπέρασε καί αὐτή τήν πατρική Της ἀγάπη, ξεπέρασε καί τόν ἑαυτό Της καί κάνει ὑπακοή, “κενοῦται”, γιά νά προσφέρη στόν εὐλογημένο Λαό μας τήν εὐκαιρία γιά συνοχή καρδίας καί σωτήρια μόνωση. Ἐκφράζομε ὅμως καί τό παράπονό μας: Αὐτή ἡ Ἐκκλησία πού μπροστάρης στάθηκε σέ κάθε “πληγή” τοῦ Γένους δέν μπορεῖ, δέν ἀξίζει νά μπαίνη στήν ἄκρη, ἤ πολύ περισσότερο νά βωμολοχῆται χάριν ἐπικοινωνιακῶν ἤ ἄλλων συμφερόντων, ἤ τό φοβερότερο νά μήν εἰσακούεται γιά τά τοῦ οἴκου Της!   Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν ἔκτακτη Συνεδρία Της τῆς 16-03-2020, ὡμίλησε μέ γλῶσσα θυσιαστική καί κενωτική στά παιδιά Της, ἀκολουθῶντας τό παράδειγμα τῶν Πατέρων μας αἰῶνες τώρα! Στούς τρούλλους τῶν Ἐκκλησιῶν ἐκλώθηκε μυστικά, ἀλλά ἀποτελεσματικά ἡ παλιγγενεσία μας τό ’21! Καί τώρα κάνουμε τό ἴδιο! Μόνο πού περιμέναμε λίγο σεβασμό σ’ αὐτήν τή “ΜΑΝΑ”! Δέν τό εἴδαμε… Δέν πειράζει… Ὥρα εἴπαμε γιά ἑνότητα! Προέχει τό συμφέρον τοῦ Λαοῦ καί ὄχι ἡ ἱκανοποίηση τῶν προσώπων, τῶν Πνευματικῶν Ταγῶν ἤ ὁ σεβασμός πρός τήν Ἐκκλησία… Καί ὁ νοῶν νοείτω…   Αὐτά ἔχοντες ὑπ’ ὄψει καλοῦμε ὅλους: 1. Νά ὑπακούωμε ἀπολύτως στίς ἐντολές τῶν Ἐπιστημόνων καί ὑπευθύνων γιά τήν περιστολή τοῦ κορωναϊοῦ. 2. Ὅλοι οἱ Ἱεροί Ναοί καί οἱ Ἱερές μας Μονές – μέχρι νεωτέρας – εἶναι ἀνοιχτοί μόνο γιά κατά μόνας ἐπίσκεψη καί προσευχή πρός τόν Κύριο τῆς Δόξης. 3. Καμμία Θεία Λειτουργία, εἴτε Μ. Βασιλείου τίς Κυριακές, εἴτε Ἱεροῦ Χρυσοστόμου τά Σάββατα ἤ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, εἴτε πρωϊνή ἤ ἑσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τῶν Τιμίων Δώρων, εἴτε Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν ἤ ἄλλη Ἀκολουθία δέν τελεῖται στήν Ἱερά μας Μητρόπολη μέχρι νεωτέρας. 4. Ἐάν προκύψη κοίμησις, δηλαδή θάνατος οἱουδήποτε ἀδελφοῦ μας, τότε ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ θά ψαλλῆ ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία, μέ παρόντες τόν Ἐφημέριο, τόν Ἱεροψάλτη, τόν-τήν Νεωκόρο, τούς ἀπολύτως στενούς συγγενεῖς, μετρούμενους στά δύο χέρια μας τό πολύ καί οὐδένα ἕτερον. 5. Ἐάν ἔχη προγραματισθῆ τέλεσις Ἱεροῦ Μνημοσύνου, τότε θά τελεσθῆ στόν τάφο τοῦ-τῆς κεκοιμημένου-ης ἀδελφοῦ-ἀδελφῆς μας Τρισάγιο, ἄνευ τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῶν λοιπῶν παραδόσεων. 6. Ἐάν προκύψη ἀνάγκη τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος δι’ ἐκτάκτους περιπτώσεις καί μόνον καί ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει θέμα ὑγιείας τοῦ νηπίου, τότε καί μόνον τότε τελεῖται τό Ἱερόν Μυστήριον ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὑπό τίς ἴδιες προϋποθέσεις μέ τήν τέλεση τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας. 7. Ὁ Μητροπολίτης σας, ἐπειδή ὁ Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας φιλοξενεῖ τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πρός ἀναμετάδοση τῶν Ἱερῶν μας Ἀκολουθιῶν καί λοιπά, μαζί μέ τούς Ἐφημερίους τῆς Ἀρναίας καί τούς Διακόνους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά τελῆ ἑκάστη Παρασκευή τήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου στίς 7 ἡ ὥρα τό ἀπόγευμα, τόν Ὄρθρο καί τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου κατά Κυριακή καί θά προστῆ καί τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἀλλά κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καί χωρίς τή συμμετοχή τοῦ Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ὅλες Ἀκολουθίες θά ἀναμεταδίδωνται ἀπό τά μεγάφωνα τοῦ Ναοῦ καί φυσικά ραδιοφωνικῶς. 8. Ὅποιος ἀδελφός ἤ ἀδελφή ἐπιθυμεῖ νά λάβη τή Θεία Εὐχαριστία, τότε ὑποχρεωτικῶς θά εἰδοποιῆ τηλεφωνικῶς τόν Ἐφημέριο τῆς ἑκασταχοῦ Ἐνορίας καί ἐκεῖνος θά μεταβαίνη μέ πᾶσα προφύλαξη στήν οἰκία τῶν ἀδελφῶν γιά νά μεταδώση Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. 9. Οἱ Ἱερές μας Μονές θά τελοῦν ὅλες τίς Ἱερές Ἀκολουθίες τίς προβλεπόμενες ἀπό τήν Τάξη τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, συμπεριλαμβανομένης τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, ἀλλά ἄνευ συμμετοχῆς Λαοῦ καί κεκλεισμένων τῶν θυρῶν. 10. Οἱ ἅγιοι Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ὠθήθησαν ἐκ καθήκοντος καί ἐξήγαγαν “Ἀμνόν” γιά τήν τέλεση Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας, παρακαλοῦνται μέ τήν καθιερωμένη τάξη τῆς Ἐκκλησίας μας νά καταλύσουν τά Ἅγια καί νά μήν τελέσουν τίς ἀντίστοιχες Προηγιασμένες Θεῖες Λειτουργίες, πλήν τῶν Ἱερῶν Μονῶν, ὡς ἀνωτέρω ἀνεφέρθη. 11. Καθιστοῦμε γνωστό σέ ὅλους ὅτι τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν Ἀρναία θά λειτουργοῦν καθημερινῶς τίς ἐργάσιμες ἡμέρες ἀπό τίς 11π.μ. ἕως τίς 12 τό μεσημέρι μέ προσωπικό ἀσφαλείας. Τέλος, 12. Ὡς Πνευματικός σας Πατέρας παρακαλῶ καί προσπίπτω στήν ἀγάπη καί στά πόδια σας γιά τήν ἀποφυγή ἀκραίων ζηλωτικῶν φαινομένων, ἄχρηστων ἤ καί ἐπικίνδυνων σχολίων καί ζητῶ συνάμα πλήρη ὑπακοή στόν κρατικό μηχανισμό γιά τήν ἐλαχιστοποίηση τῶν κινδύνων ἀπό τόν κορωναϊό. Σάν τόν Ἀπόστολο Παῦλο παρακαλῶ: «Πληρώσατέ μου τήν χαράν, περιφρουροῦντες τήν ὑγιεία σας, μείνετε σπίτια σας καί κυρίως μαζί μέ μᾶς τόν Ἱερό Κλῆρο δεῖξτε μετάνοια, εἰλικρινῆ μετάνοια καί ἀφῆστε τίς προσευχές ὡς θυμίαμα νά κατευθυνθοῦν πρός τόν Κύριο, ὥστε νά γίνη ἔλεος καί ἵλεως στόν Λαό Του. Ἑλλάδα ἔχεις τόν Θεό σου, κράτα καί ἀνδρίζου»!     Σάν ἐπίλογο θεωρῶ ὑποχρέωσή μου νά ἐκφράσω τήν εὐγνωμοσύνη μου, πού εἶναι καί εὐγνωμοσύνη ἅπαντος τοῦ Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, πρός τούς γιατρούς, τό νοσηλευτικό καί τό λοιπό προσωπικό τῶν Μονάδων Ὑγείας τοῦ Κράτους μας καί τούς χειροκροτῶ. Τελευταῖο χρέος, ὁ πλήρης σεβασμός καί ἡ στήριξή μας πρός τήν Αὐτοῦ Μακαριότητα τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμο καί τήν περί Αὐτόν Ἱερά Διαρκῆ Σύνοδο καί τίς ἀποφάσεις Της!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΤΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣHΜΕΙΩΜΑ ΣΕ PDF

απο την Ιστοσελίδα της Μητροπόλεως

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: