Εὐχαριστήριος ἐπιστολή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας στήν πενθηφόρο οἰκογένεια ἀειμνήστου Θεολόγου Βαλιάνου

 †Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ  ΟΡΟΥΣ  ΚΑΙ  ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ___________  
Ἀρ. Πρωτ.: 588  Ἐν Ἀρναίᾳ, τῇ 26 Νοεμβρίου 2020    

Πρός

Τήν πενθηφόρον Οἰκογένειαν

Ἀειμνήστου Θεολόγου Βαλιάνου:

Ἐρίτιμον καν Δέσποιναν Βαλιάνου

Ἐντιμότατον Δήμαρχον Ἀριστοτέλη κ. Στυλιανόν Βαλιάνον

Ἀξιότιμον κ. Γεώργιον Βαλιάνον

Ἐνταῦθα

Πολυφίλητοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀδελφοί,

Πάλιν καί πολλάκις διά τῆς παρούσης, προαγόμεθα ὅπως ἐκφράσωμεν Ὑμῖν τά ἀπό μέσης τῆς Ἐπισκοπικῆς Ἡμῶν καρδίας εἰλικρινῆ συλλυπητήρια ἐπί τῇ πρός Κύριον ἀδοκήτῳ ἐκδημίᾳ τοῦ πολυαγαπητοῦ μου συζύγου καί πατρός Σας κυροῦ Θεολόγου Βαλιάνου. Ὡς κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ ἔπληξεν ἡ εἴδησις τῆς κοιμήσεώς του τόσον Ἡμᾶς, ὅσον καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ’ Ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως καί ἰδίως, τήν ἱστορικήν Πόλιν τῆς φιλτάτης Ἀρναίας!

Ἐπίπροσθέτως ἐπιθυμοῦμεν ὅπως ἐκφράσωμεν, ὡς Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀρναίᾳ Ἱδρύματος Ἀγάπης-Οἴκου Εὐγηρίας “ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ”, τάς ἀπό μυχίων ψυχήν τόσον τοῦ γράφοντος, ὅσον τοῦ Διευθυντοῦ καί ἁπάντων τῶν Μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ὕπερθεν Εὐαγοῦς Ἡμετέρου Ἱδρύματος καί τῶν ἐν αὐτῷ φιλοξενουμένων καί διακονούντων ἀδελφῶν, θερμάς εὐχαριστίας καί τήν ἄμετρον εὐγνωμοσύνην πρός τήν ἄχρι πρότινος κεφαλήν τῆς Ὑμετέρας Οἰκογενείας, ἀοίδιμον Θεολόγον Βαλιάνον, ὅστις διετέλεσεν ἐπί σειράν ἐτῶν Μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ ὡς ἄνω Ἱδρύματος καί κατά τόν Παύλειον λόγον, “στῦλον δοκοῦντα εἶναι” Αὐτοῦ, καί ἀρωγόν μέγιστον, ὡς καί πρός ἅπασαν τήν Ὑμετέραν Οἰκογένειαν. Δυσαναπλήρωτον τό κενόν καί βαρυτάτη ἡ ἀπώλεια! Στηριζόμεθα καί ἐλπίζομεν ὅμως εἰς τήν Ὑμετέραν ἀρωγήν καί βοήθειαν!

Εὐχόμεθα καί δεόμεθα πρός τόν Κύριον ὅπως κατατάξῃ Τοῦτον ἐν Χώραις Ἁγίων καί Ζώντων, Τοῦ προσπορίσῃ Παράδεισον καί Τοῦ ἀποδώσῃ κατά τήν Χριστονοσταλγικήν καί ἁγνήν Αὐτοῦ καρδίαν!

Ἡ μνήμη Αὐτοῦ ἀγήρως καί ἄληστος!

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ    
†Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

http://www.im-ierissou.gr/

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: