Υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική περίοδο 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου περιόδου 2020-2021 είναι η 30η  Νοεμβρίου 2020.

Η υποβολή πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr).

Υπόχρεοι υποβολής είναι όλοι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που είναι καταγεγραμμέ-νοι στο Αμπελουργικό Μητρώο, με αμπελοτεμάχια οινοποιήσιμων ποικιλιών και νόμιμο δικαίωμα φύτευσης. 

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής αποκλειστικά και μόνο οι αμπελουργοί των οποίων το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης τους είναι έως 1 στρέμμα, το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Καν. (ΕΕ) 2018/273, η μη υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας επιφέρει κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου και επιβάλλονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο ν. 4235/2014. Πιο συγκεκριμένα:

Επιπλέον των ανωτέρω κυρώσεων οι υπόχρεοι οι οποίοι δεν υποβάλουν δήλωση συγκομιδής δεν επωφελούνται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων: α) επενδύσεων σε οινοποιητικές επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος που έπεται το έτος υποβολής της αίτησής του, β) του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για ένα ή δύο οικονομικά έτη, ανάλογα με τις διαδοχικές δηλώσεις που έχει υποβάλει.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. της Υπηρεσίας μας 2371351270 – 431.

  Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Δ/νσης         Κράββα Νικολέττα

Απάντηση