Ένταξη του έργου «Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) Δήμου Πολυγύρου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

.Ακόμη μία σημαντική ένταξη έργου για τον Δήμο Πολυγύρου, ολοκληρώθηκε πρόσφατα με σχετική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα, μετά τη θετική αξιολόγηση του φακέλου υποβολής του Δήμου Πολυγύρου από την Δνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΣ, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κος Σ.Πέτσας με την με Α.Π 61116/24-07-2021 Απόφασή του προέβει στην ένταξη της Πράξης με τίτλο «Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) Δήμου Πολυγύρου», στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» με ολικό ποσό ένταξης (74.000,00€).Το προτεινόμενο Σχέδιο Ασφάλειας Νερού (Σ.Α.Ν.) του Δήμου Πολυγύρου, αποτελεί μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη διανομή, υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης.

Επισημαίνεται ότι το προτεινόμενο Σχέδιο Ασφάλειας Νερού (Σ.Α.Ν.) του Δήμου Πολυγύρου θα εκπονηθεί με βάσει τις προδιαγραφές για την εφαρμογή του, όπως αυτές έχουν συνταχθεί στο πλαίσιο του Έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ για την καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα και διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety Plans)». Κύριος στόχος εκπόνησης του προτεινόμενου Σχεδίου Ασφάλειας Νερού είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο δίκτυο διανομής του πόσιμου νερού, μέσω ελαχιστοποίησης παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό και ειδικά στην πηγή του, σωστής επεξεργασίας του ύδατος και σωστής διανομής σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πολυγύρου με τα στελέχη των Υπηρεσιών της και τους συνεργάτες της εργάζονται συστηματικά και αποτελεσματικά, αξιοποιώντας κάθε πηγή χρηματοδότησης, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτόν την έμπρακτη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου μας και την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων σύμφωνα με τις σχετικές Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις και τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεχίζουμε…

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: