Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον Δήμο Αριστοτέλη


Πέντε θέσεις μόνιμου προσωπικού για τον Δήμο Αριστοτέλη περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη
13Κ/2021 του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση -με σειρά προτεραιότητας- χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468)
θέσεων μόνιμου προσωπικού, και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθμού και λοιπούς φορείς.
Οι πέντε θέσεις που προβλέπονται για τον Δήμο Αριστοτέλη είναι των εξής ειδικοτήτων:
-1 θέση ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
-1 θέση ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
-1 θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
-1 θέση ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
-1 θέση ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 14:00.
Ολόκληρη η προκήρυξη

document

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: