ΟΙ Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΡΟΔΑ

Τήν Παρασκευή 1η Ἀπριλίου τ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ μαζί μέ τόν Διάκονό του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα ἐπεσκέφθη τήν προσφυγική Ἐνορία τῶν Νέων Ρόδων πού τόσο στολισμένη ἀπό στεριά καί θάλασσα ἀποτελεῖ οὐσιαστικά τόν πρόναο τοῦ Ἁγίου Ὄρους! Τόν ὑπεδέχθησαν ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Β΄ Περιφερείας τῆς καθ’ Ἠμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Παν. Ἀρχιμ. π. Βαρθολομαῖος Χατζόγλου, ἕνας πολυτάλαντος Κληρικός μέ παραδοσιακή κουλτούρα καί ἀπολύτως ἔμπιστος στήν Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου μας. Μαζί του καί ἡ Πρόεδρος τῶν Ν. Ρόδων, κα Σοφία Ἰσαακίδου, ἐπικεφαλῆς τοῦ εὐλογημένου Πληρώματος τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας πού τιμᾶ τίς ρίζες του καί σέβεται τήν Κυρία Θεοτόκο πού κουβάλησε μαζί του ὡς πολύτιμο θησαυρό ἀπό τίς Ἀλησμόνητες Πατρίδες…

       Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος περί τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας ἀπευθυνόμενος στόν Λαό τοῦ Θεοῦ παρετήρησε ὅτι ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος εἶναι ἕνας θεολογικός καί κατηχητικός Ὕμνος- Κόσμημα τῆς Βυζαντινῆς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας πού σκοπό ἔχει νά κηρύξη τή μοναδική ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας: Δέν ἀνακαλύψαμε τόν Θεό, δέν Τόν βρήκαμε σέ κάποιον πειραματικό σωλήνα, οὔτε Τόν ἐντοπίσαμε σέ κάποιον σύγχρονο ἐπιταχυντή πού ἀναζητεῖ ἐναγωνίως τό “σωματίδιο τοῦ Θεοῦ”! Ὁ Θεός, μέ δική του ἀγαπητική πρωτοβουλία καί θέληση- αὐτεπαγγέλτως- ἦλθε στόν κόσμο καί ἀποκαλύφθηκε καί φανερώθηκε καί ὡς ἄνθρωπος. Φιλοξενήθηκε στή μήτρα τῆς Πανάγνου Θεοτόκου καί δανείστηκε ἀπό Αὐτήν τήν ἀνθρώπινη φύση καί ὄχι τό ἀνθρώπινο Πρόσωπο, γιατί ἦταν Πρόσωπο ὡς Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τό Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ντύθηκε τήν ἀνθρώπινη φύση, τήν φόρεσε σάν ἔνδυμά Του καί οὐδέποτε ἀποχωρίστηκε ἀπό αὐτήν, γιά νά μιλήση περί Θεοῦ καί νά φανερώση τόν Θεό σέ ὅλη του τή μεγαλοπρέπεια στούς ἀνθρώπους, ζώντας τήν ἀνθρώπινη φύση καί ὡς ἄνθρωπος. Κομβικό σημεῖο τῆς παρουσίας Του στόν κόσμο, τό Πρόσωπο τῆς Παντάνασσας Θεοτόκου, τό ναί τό ὑπάκουο τοῦ ἀνθρώπου στή θέληση τοῦ Θεοῦ γιά νά προσφέρη στόν κόσμο σωτηρία καί λύτρωση. Γιατί ὅλα μπορεῖ νά τά κάνη ὁ Θεός γιά χάρη τοῦ ἀνθρώπου, πλήν ὅμως ποτέ ἐξαναγκαστικά, γιά τοῦτο γυρεύει καί τή σύμφωνη γνώμη του. Ἡ σύμφωνη γνώμη τοῦ ἀνθρώπου λέγεται Ὑπεραγία Θεοτόκος! 

       Αὐτό τό μήνυμα διάλεξε ὁ Σεβασμιώτατος νά τό στηρίξη στόν Οἶκο τῶν Χαιρετισμῶν πού ξεκινᾶ μέ τό ἀλφαβητικό γράμμα Σ καί τό ἑρμήνευσε κατά τό δυνατόν στό Ἐκκλησίασμα: «Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον, ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ, πρὸς τοῦτον αὐτεπάγγελτος ἦλθε· καὶ ποιμὴν ὑπάρχων ὡς Θεός, δι’ ἡμᾶς ἐφάνη καθ’ ἡμᾶς ἄνθρωπος· ὁμοίῳ γὰρ τὸ ὅμοιον καλέσας, ὡς Θεὸς ἀκούει· Ἀλληλούια». Δηλαδή, «Θέλοντας ὁ Θεός νά προσφέρη λύτρωση καί σωτηρία στόν κόσμο, Αὐτός πού τόν ἔπλασε καί τόν ἐκόσμησε, ἦλθε μέ δική Του πρωτοβουλία καί ἐπισκέφθηκε αὐτόν τόν κόσμο· καί ὄντας Ποιμένας τῶν πάντων γιατί ἦταν Θεός, γιά χάρη μας φανερώθηκε στά γήϊνα καί ὡς ἄνθρωπος! Καί τοῦτο γιατί ἤθελε νά καλέση στή σωτηρία τό ἀνθρώπινο γένος ὡς ὅμοιος μέ αὐτό ἄνθρωπος! Γιά τοῦτο ὡς Θεός ἀκούει ἀπό ὅλους νά Τοῦ ψάλλουμε, Ἀλληλούϊα, δηλαδή, Δοξασμένος να ’σαι Κύριε!». 

       Ὄντως, θεοπρεπής ἡ φρασεολογία καί ἡ Θεολογία ἀσύλληπτος τῆς φανερώσεως τοῦ Θεοῦ· ὅμως, ἡ Βυζαντινή κιθάρα τήν ἔκανε τραγούδι καί τήν ἔβαλε στά χείλη τοῦ κόσμου!

10 α

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: