Δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στον Γεροπλάτανο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

   Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου ἀνακοινώνει ὅτι τήν 3ην τοῦ μηνός Ἰουλίου 2022, ἡμέραν Κυριακήν, καί ὥραν 7ην μ.μ. θά διενεργηθῆ εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Γεροπλατάνου Πλειοδοτική Δημοπρασία Ἐνοικιάσεως τῶν κάτωθι ἀγροτεμαχίων, συνολικῆς ἐκτάσεως 86.970,23 τ.μ., ἰδιοκτησίας τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ: 

1.Τοῦ ἀγροτεμαχίου ὑπ’ ἀριθμ. Τ69, εὑρισκομένου ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Κοινότητος Γεροπλατάνου, ἐκτάσεως 6.708,00 τ.μ.,
2.Τοῦ ἀγροτεμαχίου εἰς θέσιν «Χασάν Πηγάδι», ἐκτάσεως 1.135,00 τ.μ.,
3.Τοῦ ἀγροτεμαχίου εἰς θέσιν «Κότσινα Ν2», ἐκτάσεως 1.500,00 τ.μ.,
4.Τοῦ ἀγροτεμαχίου εἰς θέσιν «Τσικούτι», ἐκτάσεως 909,70 τ.μ.,
5.Τοῦ ἀγροτεμαχίου εἰς θέσιν «Παλιάμπελα», ἐκτάσεως 1.060,53 τ.μ.,
6.Τοῦ ἀγροτεμαχίου ὑπ’ ἀριθμ. 255, εὑρισκομένου ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Κοινότητος Γεροπλατάνου, ἐκτάσεως 23.312,00 τ.μ.,
7.Τοῦ ἀγροτεμαχίου εἰς θέσιν «Γαβράρα», ἐκτάσεως 11.670,00 τ.μ.,
8.Τοῦ ἀγροτεμαχίου εἰς θέσιν «Ἀμάραντος», ἐκτάσεως 11.800,00 τ.μ.,
9.Τοῦ ἀγροτεμαχίου ὑπ’ ἀριθμ. 195, εὑρισκομένου ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Κοινότητος Γεροπλατάνου, ἐκτάσεως 28.875,00 τ.μ..

Ἡ Δημοπρασία θά διεξαχθῆ ὑπό τούς κάτωθι ὅρους:
Α) Ἀρχική τιμή ἐκκινήσεως τῆς Δημοπρασίας ὁρίζεται τό ποσόν τῶν 18,00€ ἀνά στρέμμα ἐτησίως.
Β) Ἡ μίσθωσις ὁρίζεται πενταετής, ἀρχομένη ἀπό τῆς ὑπογραφῆς τοῦ μισθωτηρίου συμβολαίου καί λήγουσα τήν 31ην Αὐγούστου τοῦ ἒτους 2027.
Γ) Διά νά λάβῃ τις μέρος εἰς τήν δημοπρασίαν καταθέτει χρηματικήν ἐγγύησιν τοῖς μετρητοῖς ποσοῦ 200 €, ἡ ὁποία συμψηφίζεται μέ τήν συνολικήν τιμήν τοῦ τιμήματος τοῦ τελευταίου ἀναδειχθησομένου πλειοδότου.
Δ) Ὃλα τά ἒξοδα τῆς δημοπρασίας καί τῆς ὑπογραφῆς τοῦ σχετικοῦ συμβολαίου βαρύνουν τόν τελευταῖον πλειοδότην.

Παρακαλοῦνται οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὅπως προσέλθωσιν εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Γεροπλατάνου τήν συγκεκριμένην ἡμέραν (Κυριακήν, 3-7-2022) καί ὥραν (7ην μ.μ.) διά τήν κατάθεσιν προσφορῶν.

εικόνα αρχείου

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: