Διακήρυξη για τη μεταφορά Δημοτικών Απορριμάτων στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη την 170/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εργασία ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ, προϋπολογισμού 71.250,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α..

Στο τελικό ποσό με το οποίο επιβαρύνεται ο ιδιώτης εργολάβος, έχουν υπολογισθεί όλα τα κόστη που αφορούν το όχημα, τα λιπαντικά, τα αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, καθώς επίσης την αμοιβή και τις ασφαλιστικές εισφορές του εξειδικευμένου προσωπικού (οδηγοί κάτοχοι άδειας ικανότητας Ε΄) και όποια άλλη αμοιβή.

Ο Δήμος θα αναλάβει να προμηθεύει με καύσιμα το όχημα του αναδόχου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με : α) το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 72 του Ν. 3852/10, όπως ισχύουν σήμερα, β) την μελέτη ανάθεσης εργασιών, που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, γ) τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, δ) Την με αριθ. Π1/3305/2010 – ΦΕΚ 1789/12.11.2010 απόφαση Υπ. Οικονομίας, Αντ. & Ναυτιλίας, σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ορίων, ε) Την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, και στ) Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α).

Η εργασία θα έχει τρίμηνη διάρκεια, θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ανταποδοτικών του Δήμου και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7425.03 προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 και τον αντίστοιχο Κ.Α. προϋπολογισμού εξόδων έτους 2012 του Δήμου Αριστοτέλη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24/11/2011 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.30 έως 12.00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα στην Ιερισσό Χαλκιδικής.

Ο υποψήφιοι ανάδοχοι εργολάβοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση ποιότητας εργασιών και φυσικά θα πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό (επικαθήμενα container χωρητικότητας τουλάχιστον 70 m3 και άνω, με ελκυστήρες ιπποδυνάμεως τουλάχιστον 365 din, ειδικά αδειοδοτημένα) επαρκή σε αριθμό και εξειδικευμένο προσωπικό (οδηγούς), προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο έργο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου στην Ιερισσό Χαλκιδικής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια κ. Κούρτη Μαρία τηλ. 2372 3 50108, 50209).

Η παρούσα θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα και με την εγκύκλιο αριθ. 33/2008 του Υπουργείου Εσωτερικών.


Ιερισσός 17/11/2011
Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤ. ΠΑΧΤΑΣ

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: