Εργασίες διαμόρφωσης στο Γομάτι

Συνεχίζει ο Δήμος Αριστοτέλη το έργο βελτίωσης της ποιότητας της καθημερινότητας των δημοτών με παρεμβάσεις σε όλο το Δήμο.

Εργασίες διαμόρφωσης κλίσεων οδών, με κατασκευή οδοστρωσίας και τσιμεντόστρωση αυτών. Κατασκευή κρασπέδων για την εκτροπή των ομβρίων και κατασκευή δυο κλιμάκων (σκάλες) από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Απάντηση