Ψήφισμα για την εκδημία του μακαριστού Πρωτοπρεσβύτερου Αθανασίου Ραμανδάνη

Στα Νέα Μουδανιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Προποντίδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4646/12-2-2021 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δέσποινας Ραμανδάνη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020) «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του», το άρθρο 42 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α’/30-3-2020), την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 ΚΥΑ, καθώς και τις υπ΄ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-3-20, 33282/29-5-20, 60249/22-9-20 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-20 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προέβη σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης. Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαεννιά, ήτοι:

Παρόντες:                                                                        Απόντες:         

1) Ραμανδάνη Δέσποινα (Πρόεδρος)                         1) Μηκέ Χριστίνα

2) Καραπανταζής Ιωάννης                                         2) Κασσαμανώλη Παναγιώτα

3) Κοκκινίδης Κωνσταντίνος                                      3) Σαρόγλου Παναγιώτης

4) Σαρόγλου Χαράλαμπος                                          4) Ταβλαρίδης Σταύρος

5) Εμμανουηλίδου Αθανασία                                     5) Παπαδόπουλος Θωμάς

6) Τσομπανάκης Κων/νος                                          6) Μωϋσίδης Μωϋσής

7) Μπομπότας Γεώργιος                                             7) Καπετάνος Ιωάννης

8) Γιοβανοπούλου Αναστασία                                    8) Πασσαλής Κωνσταντίνος

9) Χατζηαλέξης Δημήτριος                                         9) Μηκές Γεώργιος

10) Τσικαρίδης Παναγιώτης                                       10) Ευγενίου Ευστράτιος

11) Τσιρούδας Φώτιος                                                11) Μπέης Εμμανουήλ

12) Κιλήτσος Παύλος                                                12) Ευτάτογλου  Γεώργιος

13) Τσούφης Δημήτριος                                            13) Πανανός Θεόδωρος

14) Γιακαγιάς Ιωάννης                                               14) Μαυρομιχάλη Θεοδώρα

15) Ξηροστυλίδης Παύλος (Αντιπρόεδρος)               

16) Ιορδανίδου Πελαγία                                            

17) Καμπάνης Κωνσταντίνος

18)  Ασβεστάς Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος

19) Κολογκούνης Παναγιώτης

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο Θωμοπούλου Ιωάννα.

Ο Δήμαρχος, κ. Εμμανουήλ Καρράς, βρέθηκε παρών. Παρών ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αστέριος Ταμπούρλος. Κλήθηκαν στην τηλεδιάσκεψη όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, δεν παραβρέθηκε κανείς.

Η Δημοτική Σύμβουλος Μηκέ Χριστίνα προσήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη διάρκεια συζήτησης του προ ημερησίας θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σαρόγλου Παναγιώτης και Μαυρομιχάλη Θεοδώρα προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Πρόεδρος, πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των συμβούλων σχέδιο ψηφίσματος για την εκδημία του μακαριστού Πρωτοπρεσβύτερου Αθανασίου Ραμανδάνη

Το Σώμα αποφάνθηκε ομόφωνα για την έκδοση ψηφίσματος μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Προποντίδας εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την εκδημία του μακαριστού Πρωτοπρεσβύτερου Αθανασίου Ραμανδάνη,  πατέρα της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δέσποινας Ραμανδάνη.

Ο μακαριστός υπήρξε άοκνος εργάτης της Πίστεως και της Ορθοδοξίας, βρισκόταν καθημερινά κοντά στο ποίμνιό του μέχρι τις τελευταίες του στιγμές. Υπηρέτησε ευλαβικά, με συνέπεια και ήθος, για πάνω από πενήντα έτη την τοπική εκκλησία ως εφημέριος του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου της Κοινότητας των Νέων Μουδανιών, δημιουργώντας δύο μεγαλοπρεπείς Ναούς, πολλά παρεκκλήσια και έναν Σταυρό στην είσοδο της πόλης για την προστασία της.

Άριστος οικογενειάρχης, καταξιωμένος και αγαπητός τόσο ως εκπαιδευτικός όσο και ως ιερέας, έχαιρε του σεβασμού όλων. Ανέπτυξε τεράστιο φιλανθρωπικό έργο και βοηθούσε πρόθυμα κάθε αδύναμο συμπολίτη μας. Στην προσπάθειά του αυτή, δημιούργησε ένα εκκλησιαστικό Γηροκομείο, επιβεβαιώνοντας την αγάπη του προς τους ανήμπορους και πάσχοντες ανθρώπους. Ήταν ακούραστος, δοτικός, δημιουργικός, με λόγο διδακτικό, τιμητής του ράσου του, πιστός υπηρέτης του Θεού και του λόγου Του. 

Το έργο του θα μείνει ως κληρονομιά για τις επόμενες γενιές, ενώ η πολύτιμη προσφορά του και η δράση του αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας, καθώς αναδεικνύουν το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής.

Σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες, απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Ας αναπαύεται εν ειρήνη.

Ειδικότερα προτείνεται :

  • Να δοθεί σε δρόμο της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών Δήμου Νέας Προποντίδας το όνομα «Πρωτ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΑΜΑΝΔΑΝΗ»
  • Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να σταλεί σε όλα τα τοπικά ΜΜΕ».

Κατόπιν η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4555/2018 και το Ν. 4623/2019,

αποφασίζει ομόφωνα:

Την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος για την εκδημία του μακαριστού Πρωτοπρεσβύτερου Αθανασίου Ραμανδάνη:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Προποντίδας εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την εκδημία του μακαριστού Πρωτοπρεσβύτερου Αθανασίου Ραμανδάνη,  πατέρα της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δέσποινας Ραμανδάνη.

Ο μακαριστός υπήρξε άοκνος εργάτης της Πίστεως και της Ορθοδοξίας, βρισκόταν καθημερινά κοντά στο ποίμνιό του μέχρι τις τελευταίες του στιγμές. Υπηρέτησε ευλαβικά, με συνέπεια και ήθος, για πάνω από πενήντα έτη την τοπική εκκλησία ως εφημέριος του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου της Κοινότητας των Νέων Μουδανιών, δημιουργώντας δύο μεγαλοπρεπείς Ναούς, πολλά παρεκκλήσια και έναν Σταυρό στην είσοδο της πόλης για την προστασία της.

Άριστος οικογενειάρχης, καταξιωμένος και αγαπητός τόσο ως εκπαιδευτικός όσο και ως ιερέας, έχαιρε του σεβασμού όλων. Ανέπτυξε τεράστιο φιλανθρωπικό έργο και βοηθούσε πρόθυμα κάθε αδύναμο συμπολίτη μας. Στην προσπάθειά του αυτή, δημιούργησε ένα εκκλησιαστικό Γηροκομείο, επιβεβαιώνοντας την αγάπη του προς τους ανήμπορους και πάσχοντες ανθρώπους. Ήταν ακούραστος, δοτικός, δημιουργικός, με λόγο διδακτικό, τιμητής του ράσου του, πιστός υπηρέτης του Θεού και του λόγου Του. 

Το έργο του θα μείνει ως κληρονομιά για τις επόμενες γενιές, ενώ η πολύτιμη προσφορά του και η δράση του αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας, καθώς αναδεικνύουν το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής.

Σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες, απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Ας αναπαύεται εν ειρήνη.

Ειδικότερα αποφασίζεται:

  • Να δοθεί σε δρόμο της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών Δήμου Νέας Προποντίδας το όνομα «Πρωτ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΑΜΑΝΔΑΝΗ»
  • Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να σταλεί σε όλα τα τοπικά ΜΜΕ

       Η Πρόεδρος                                                                                  Η Γραμματέας

Δέσποινα Ραμανδάνη                                                                 Θεοδώρα Μαυρομιχάλη

PDF Embedder requires a url attribute

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: