Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Ύδρευσης-Άρδευσης

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά για την    προµήθεια  Ειδών Ύδρευσης-Άρδευσης Έτους 2011-2012, προϋπολογισµού 58.785,70 ΕΥΡΩ     συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί τη Τρίτη 22 Νοεµβρίου 2011   µε

ώρα
12.00  π.µ.  (λήξη  αποδοχής    προσφορών)  στα  γραφεία    του  ∆ήµου  Ν.
Προποντίδας από την αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού.
Για την ανωτέρω προµήθεια γίνονται δεκτοί:
Οι Έλληνες πολίτες
Οι αλλοδαποί
Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά
Οι συνεταιρισµοί και
Οι Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα    είναι 5% επί του προϋπολογισµού και ορίζεται στο ποσό των 2.939,29 €,κατατεθειµένη µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκ0ών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Νέας Προποντίδας, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, στο τηλέφωνο 23733, 50215, 50258.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: