Κατερίνα Ζωγράφου: Στη Χαλκιδική βιώνουμε την απώλεια εισοδημάτων που σχετίζονται με τον τουρισμό και τα συνοδά του επαγγέλματα.

Συμπολίτες μου Χαλκιδικιώτες,

Μέσα στη δίνη της υγειονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, πλήττονται ορθοστάτες παραγωγικοί κλάδοι. Στη Χαλκιδική βιώνουμε την απώλεια εισοδημάτων που σχετίζονται με τον τουρισμό και τα συνοδά του επαγγέλματα.

Την ανησυχία και τον προβληματισμό μας ήρθε να σκιάσει και το φλέγον ζήτημα εξεύρεσης εργατικού δυναμικού για τις αγροτικές εργασίες στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Σε μια πρωτοφανή για τη Χαλκιδική κινητοποίηση, συντονισμένα και οργανωμένα η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και Αγροτικοί Σύλλογοι και Συνεταιρισμοί εντείναμε τις προσπάθειες μας προς την εύρεση προτάσεων και λύσεων πάνω σε αυτό το θέμα.

Σήμερα, πλησιάζοντας η περίοδος συγκομιδής της επιτραπέζιας ελιάς Χαλκιδικής, έχει παραχθεί μια σειρά εγκυκλίων από τα συναρμόδια Υπουργεία, οι οποίες εξυπηρετούν ουσιαστικά και βρισκόμαστε σε θέση να προτείνουμε προς τους αγρότες τις διαδικασίες εκείνες που θα τους βοηθήσουν.

Οι περιπτώσεις διακρίνονται σε δύο :

Α . Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες (Τεύχος A’ 90/01.05.2020)

Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), δύναται να υποβάλλει, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία.

α) Η αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία και η ιθαγένεια του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, αποστέλλεται είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνοδεύεται από:

β) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται,

γ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι:

γα) θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για περίοδο απασχόλησης είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην ελληνική επικράτεια,
γβ) θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών,
γγ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212),
γδ) θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας, την οποία, λόγω έκτακτων αναγκών, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του,
γε) θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

δ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160).

Η διαδικασία έχει ως εξής :

 Συμπληρώνετε τα έντυπα – δικαιολογητικά που επισυνάπτουμε με τα στοιχεία από τα Διαβατήρια των πολιτών των τρίτων χωρών .
 Επισυνάπτετε φωτοτυπία των Διαβατηρίων τους με συμπληρωμένο χειρόγραφα από τους πολίτες των τρίτων χωρών το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους.
 Καταβάλετε το ηλεκτρονικό παράβολο των εκατό (100,00 €) ευρώ για κάθε έναν εργάτη.
 Επισυνάπτετε την Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης ( ΟΣΔΕ 2020)
 Ανά εργοδότη αποστέλλετε σε ταχυδρομικό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ταχυδρομικώς (courierή συστημένο) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Χαλκιδικής στον Πολύγυρο.

Β. Αξιοποίηση των ήδη υφισταμένων σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες (Ημαθία, Πέλλα) των μετακλητών εργατών γης τρίτων χωρών, που εισήλθαν το προηγούμενο τρίμηνο βάση της ΠΝΟ και σήμερα έχει παραταθεί για επιπλέον τρεις μήνες η παραμονή τους, συνάπτοντας Σύμβαση Εργασίας μαζί τους.

Η διαδικασία έκδοσης ΑΦΜ και ΕΦΚΑ εκτελείτε συγκεντρωτικά από τις αρμόδιες αρχές. Η υποχρέωση ασφάλισης αφορά τον εργοδότη και γίνεται με το καθεστώς των εργοσήμων.

Θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη λήψης κάθε υγειονομικού μέτρου που θα ισχύει κατά την τρέχουσα εκείνη περίοδο της αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΔΥ.

Για περισσότερες διευκρινήσεις, αλλά και για το συντονισμό των δικών μας ενεργειών με σκοπό την εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής (2371024200) όπου λειτουργεί η γραμματειακή υποστήριξη της προσπάθειας μας.

Για την ομοιομορφία του Ατομικού φακέλου πρόσκλησης εργοδότη – παραγωγού, δίνουμε ως πρότυπα έντυπα τα ακόλουθα, τα οποία υπάρχουν ως συνημμένα και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

Για την εύρυθμη λειτουργία με τους εμπλεκόμενους φορείς (Αποκεντρωμένη , Αστυνομία, τελωνεία κλπ) και τον έλεγχο της διαδικασίας, παρακαλούμε να μας κοινοποιείτε καθημερινώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής (info@epichal.gr) την λίστα με τους εργαζομένους που δηλώνετε.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Αγροτικής Ανάπτυξης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: